Home / Collections / Wuyi Origin collection, China

Wuyi Origin collection, China

Wuyi Origin is run by Cindy Chen and her husband, Zhou Shiwu. Cindy and Zhou's garden sits in Wuyishan, Fujian province, China.